CREDITS

Director
Masashi Tsuboyama

Art Director
Masahiro Ito

Scenario Writer
Hiroyuki Owaku

Drama Director
Suguru Murakoshi

Sound Director
Akira Yamaoka


Programmers

Graphic Engine Program
Norihito Hatakeda

Character Program
Yuki Mizuochi

Collision Program
Yukinori Ojima

Converter Program
Kazumasa Ogiso

Drama Program
Hiroyuki Owaku

System Program
Kazutoshi Sugai

Monster Program
Hideyuki Fujii

Shadow Program
Hayato Fukushima

Camera Program
Satoshi Kikuchi

Effect Program
Hidehisa Harada

Sub Program
Taku Otani
Naoto Ohashi
Hiromichi Ito

Tool Program
Makoto Hiura

Sound Program
AKT


Designers

Monster Design/Modelling
Masahiro Ito

Character Modelling
Shingo Yuri
Sachiko Sugawara
Minako Asano

Town Design/Modelling
Masashi Tsuboyama
Atsushi Ono
Motomi Minowa
Mayuko Yano
Hitomi Namatame
Jun Inoue
Hiroto Yamaguchi
Yuki Ito

Takayuki Ando
Jun Suzuki

Room Design/Modelling
Takamitsu Nemoto
Yasunori Kanetake
Yumiko Fujishima
Masako Murakata
Takayuki Fujiki
Runa Sugiyama

Norivoshi Sato
Chieko Ogura
Kyohei Yamaguchi

Tomohisa Koike
Takeshi Miura
Hiroshi Koyama

Character Motion
Yuichi Kobayashi
Shigeru Kobayashi
Nakazawa Kazuhide

Drama Animation
Suguru Murakoshi
Atsushi Sakamoto
Atsuya Tanaka
Ray Matsumura
Shiro Kanemori

Still Picture
Takashi Ito
Tomoko Morohoshi

Item Design/Modelling
Eiichi Ito
Tomoko Furukawa

Logo Design
Daisuke Nakayama


CGI Movie Editor
Morio Kishida

Publicity
Taro Miyake
Osamu Shigeta
Kanako Nakahara
Noboru Sakaue
Kazunori Nirasawa

English Supervisor/Translator
Jeremy Blaustein (WordBox)

Casting Coordinator
Haruhiko Inaba (WordBox)

Motion/Voice Actor
Guy Cihi
Monica Horgan
Donna Burke
David Schaufele
Jakey Breckenridge
Dominic Allen
Dennis Falt

Motion Capture Studio
Links DigiWorks Sakuratei

Voice Recording Studio
OMNIBUS JAPAN

3D Studio Library
Sony Corporation

Special Thanks
Ken Ogasawara
Scott Dolph
Michio Horikiri
Kivohiko Yamane
Hidenori Ohnishi
Kenichiro Imaizumi
Norio Takemoto
Masahiro Sato

All Music & Sound Effects
Akira Yamaoka

Character Design/C.G.I.
SATO WORKS (U.S.A)
Sato "Takayoshi" Sato
Kazuhiko Ninomiya
Mychael Miller
Yukito Kurita

Technical Support
Munehisa "Moo" Komami

Producer
Akihiro Imamura

Executive Producer
Gozo Kitao

©1999 2001 Konami Computer Entertainment Tokyo
All Rights Reserved